Algemene Voorwaarden

LaptopParts4Less

Trekweg 8

9104 AB Damwoude

KvK: 01118722

 

Algemeen

In deze voorwaarden zal LaptopParts4Less, gevestigd te Trekweg 8, verder aangeduid worden als LP4L en haar klant of contractpersoon als afnemer.

Bestellingen zullen in deze algemene voorwaarden worden aangeduid met opdrachten.

Af te leveren goederen en diensten zullen in deze algemene voorwaarden worden aangeduid met producten.

Schriftelijk of elektronisch bevestigde opdrachten zullen in deze algemene voorwaarden worden aangeduid met overeenkomsten.

LP4L houdt zich bezig met opdrachten, leveringen en dienstverlening op het gebied van computers, laptops en multimedia.

 

Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door ons gedane offertes en op elke met ons gesloten overeenkomst. Afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

LP4L kan extra voorwaarden hanteren afhankelijk van de aangeboden producten, deze worden vooraf kenbaar gemaakt en vallen ook onder de algemene voorwaarden.

Afnemer gaat volledig akkoord met deze algemene voorwaarden.

 

Opdrachten

Een gedane opdracht bindt de afnemer. De afnemer is volledig verantwoordelijk voor de juistheid van de verstrekte gegevens betreffende de opdracht.
LP4L biedt de afnemer de mogelijkheid elektronisch opdrachten te plaatsen. Een opdracht die elektronisch wordt geplaatst, heeft dezelfde bindende waarde als een door de afnemer schriftelijke of mondelinge gegeven opdracht.
LP4L kan de veiligheid van het internet en de mogelijkheid van onderschepping of verstoring van gegevens die door de afnemer zijn overgezonden niet garanderen en kan hiervoor door de afnemer op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld.
LP4L is gerechtigd om er volledig op te vertrouwen dat de gegevens met betrekking tot de opdracht, voor wat betreft de inhoud en de vorm, die zij van de afnemer ontvangt, de correcte gegevens zijn.

 

Offertes

Al onze offertes zijn uitnodigingen aan de potentiële afnemer tot het doen van een aanbod. Offertes zijn altijd geheel vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders is bepaald..

LP4L bepaalt zelf welke opdrachten zij aanneemt en kan ook opdrachten weigeren zonder verantwoording af te leggen aan de afnemer.

 

Overeenkomsten

Overeenkomsten worden eerst op haalbaarheid beoordeeld, en wanneer ze haalbaar zijn worden ze door LP4L in behandeling genomen. Vervolgens wordt de overeenkomst schriftelijk of per e-mail bevestigd.

Voor opdrachten waarvoor in verband met de aard en/of omvang geen opdrachtbevestiging wordt verzonden, geldt de factuur tevens als opdrachtbevestiging, welke wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.

Overeenkomsten zijn voor beide partijen bindend.

Aanvullingen en wijzigingen op de overeenkomst bindt LP4L niet, tenzij deze door LP4L schriftelijk of per e-mail is bevestigd.

 

Facturen

Facturen worden overhandigd bij levering of toegezonden. De factuurdatum is de afgiftedatum. Facturen zijn het garantiebewijs.

 

Aanbiedingen

Alle afbeeldingen, tekeningen en gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, enz. van producten gelden slechts bij benadering. Afwijkingen van de werkelijkheid kunnen geen aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding zijn.
Er kunnen geen rechten worden ontleend aan gegeven prijzen in folders, brochures, op de website of vermeld op andere wijzen dan in een offerte.

 

Prijzen

Alle prijzen zijn inclusief BTW en door overheidswege opgelegde heffingen, en exclusief verzendkosten.

Er kunnen geen rechten worden ontleend aan prijzen, die niet in een offerte of overeenkomst zijn vermeld.

 

Betaling

Bij LP4L dient altijd vooraf betaald te worden. Pas als de betaling door LP4L is ontvangen, wordt begonnen met de uitvoering van de opdracht.

Betaling dient te geschieden via: overboeking naar een door LP4L aangewezen giro- of bankrekening, iDeal, Credit Card of contant bij afhalen.

Producten blijven eigendom van LP4L totdat de afnemer aan alle betalingsverplichtingen heeft voldaan.

 

Terugbetalingen

Hoe wij jou terugbetalen ligt volledig aan op welke manier je hebt betaald.

Heb je met iDEAL of overboeking betaald? Dan boeken wij de betaling terug op jouw rekening. Wanneer je met je creditcard hebt betaald en je hebt je volledige bestelling geretourneerd, dan storten we het bedrag terug op je creditcard. Heb je maar een deel van je bestelling retour gestuurd? Dan storten we het geld naar jouw opgegeven rekeningnummer. Wanneer je rekeningnummer niet bekend is, vragen we je vriendelijk deze aan ons door te geven. Heb je de bestelling afgehaald en bij ons betaald? Dan vragen wij je rekeningnummer zodat we het bedrag kunnen terugstorten.

De status van je terugbetaling kun je helaas niet ergens terugvinden, maar we verzekeren je dat de betaling binnen 3 werkdagen na afhandeling van de retourzending is gedaan.

 

Leveringstermijn

Op producten en diensten van LP4L gelden afgesproken leveringstermijnen. Levertermijnen zijn echter bij benadering en niet bindend voor LP4L, tot de maximum leveringstermijn van 30 dagen.
Het verstrijken van de levertijd binnen deze 30 dagen betekent dan ook niet dat LP4L op enige wijze aansprakelijk kan worden gehouden of rechtswege in verzuim is. Afnemer heeft dan ook geen recht op ontbinden van de overeenkomst.
Bij het overschrijden van de leveringstermijn met meer dan 30 dagen is de afnemer gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.

 

Installatie

Tenzij uitdrukkelijk anders te zijn overeengekomen zijn eventuele montage- of installatiewerkzaamheden voor rekening van de afnemer.

 

Reclames

Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, vindt levering plaats vanuit de vestiging van LP4L. De risico's van levering zijn voor onze rekening tot aan bezorging bij de klant.
Afnemer is verplicht om de door LP4L geleverde producten voorafgaand aan ingebruikneming te inspecteren.
Klachten wegens onvolledige en/of onjuiste levering moeten direct na constatering daarvan, doch uiterlijk 8 dagen na levering van de zaken, schriftelijk of per e-mail aan LP4L worden gemeld onder opgave van de aard en de omvang van de klachten. Bij gebreke hiervan worden klachten niet meer in behandeling genomen en wordt de afnemer geacht de transactie te hebben goedgekeurd.
Reclames over facturen dienen eveneens schriftelijk of per e-mail en binnen een termijn van 8 werkdagen na factuurdatum te worden ingediend. Na het verstrijken van deze termijn wordt de afnemer geacht de factuur te hebben goedgekeurd.
Geringe afwijkingen in kwaliteit van de geleverde zaken, welke technisch onvermijdelijk zijn dan wel in het handelsverkeer algemeen worden toegelaten, kunnen geen grond opleveren voor reclame noch voor ontbinding van de overeenkomst.
Indien een reclame door LP4L wordt geaccepteerd, heeft LP4L het recht de volgende keuze te maken:

Bij reclames worden de producten voor rekening en risico van de afnemer naar LP4L teruggezonden.

 

Garantie

LP4L staat in voor de kwaliteit van haar producten en diensten en op alle producten en diensten wordt minimaal 1 jaar garantie verleend.

In de meeste gevallen loopt de garantie rechtstreeks via de fabrikant, mocht dit niet het geval zijn dan loopt de garantie via LP4L.

De garantie via LP4L wordt voor 1 jaar zonder afhandelingskosten afgehandeld en zal nooit verder gaan dan de garantie die wij verkregen hebben van onze leveranciers.

LP4L levert garantie op basis van ‘carry-in’, dit houdt in: de afnemer dient de voor vervanging of reparatie in aanmerking komende zaken voor eigen rekening en risico af te leveren op het door LP4L op te geven adres. De producten dienen geretourneerd te worden in de onbeschadigde, originele verpakking vrij van labels, stickers, e.d. en inclusief alle meegeleverde accessoires zoals kabels, drivers, programmatuur en handleidingen.

De factuur is het garantiebewijs en moet getoond kunnen worden.
Op verbruiksproducten zoals inktpatronen, papier, CD-R enz. geeft LP4L geen garantie.
Eventuele materiaal- en fabricagefouten in de apparatuur, alsmede in onderdelen die door LP4L in het kader van garantie of onderhoud zijn geleverd vallen onder de garantie. De vervangen onderdelen worden eigendom van LP4L.
LP4L is niet aansprakelijk voor schade welke door de volgende oorzaken is ontstaan:

 

Privacyregeling

U kunt hier onze vernieuwde Privacybeleid vinden welke ingegaan is op 25-05-2018, zie:

https://laptopparts4less.frl/index.php?route=information/information&information_id=3

 

Eigendomsvoorbehoud

De geleverde producten of nog te leveren producten blijven eigendom van LP4L, totdat de afnemer volledig heeft voldaan aan alle (betalings)verplichtingen.

 

Aansprakelijkheid

LP4L is niet aansprakelijk voor enige schade, direct en indirect, die ontstaat door haar overeenkomsten met de afnemer of geleverde producten.

LP4L is alleen aansprakelijk voor schade die veroorzaakt is door opzet of grove schuld/nalatigheid van LP4L.

LP4L is nimmer aansprakelijk voor:

Indien LP4L voor enige schade aansprakelijk wordt gehouden, dan zal LP4L slechts de aansprakelijkheid aanvaarden voor zover deze aansprakelijkheid door haar verzekering wordt gedekt, tot het bedrag van de door de verzekering gedane uitkering.

Mocht het geval zijn dat de verzekering niet tot uitkering overgaat, dan is LP4L nimmer aansprakelijk voor meer dan het factuurbedrag voor de betreffende overeenkomst exclusief BTW.

 

Wet ‘kopen op afstand’

De wet “Bescherming van de consument bij op afstand gesloten overeenkomsten” (wetsvoorstel 26 861) is de implementatie van de Europese richtlijn 97/7/EG. Alle landen van de Europese Unie moeten deze richtlijn in nationale wetgeving omzetten.

Bij elke overeenkomst op afstand heeft de consument een termijn van ten minste 14 werkdagen waarbinnen hij/zij de overeenkomst kan herroepen zonder betaling van een boete en zonder opgave van redenen. De consument moet in dit geval ten hoogste de kosten voor het terugzenden van de goederen betalen. De leverancier is verplicht om binnen 30 dagen de bedragen terug te betalen die reeds door de consument betaald zijn. De termijn van het herroepingsrecht gaat voor goederen in op de dag waarop de consument de goederen ontvangt.

De consument kan in een aantal gevallen het herroepingsrecht niet uitoefenen. Dit geldt onder andere:

a)  Voor goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben;

b)  Voor audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken;

 

Herroeppingsrecht

Voor de levering van goederen

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (LaptopParts4Less, Trekwei 8, 9104 AB Damwald, info@laptopparts4less.frl, 0630089984) via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen.

Voor diensten

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag van sluiting van de overeenkomst. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (LaptopParts4Less, Trekwei 8, 9104 AB Damwald, info@laptopparts4less.frl, 0630089984) via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen.

Voor software

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag van sluiting van de overeenkomst. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (LaptopParts4Less, Trekwei 8, 9104 AB Damwald, info@laptopparts4less.frl, 0630089984) via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen.

 

Software

Voor de levering van software gelden de bij de informatiedrager (bijvoorbeeld CD-ROM) gevoegde licentie- of andere voorwaarden van de producent. Door opening van de op de informatiedrager aangebrachte verzegeling erkent de koper uitdrukkelijk voornoemde voorwaarden. De afnemer, die de toepasselijkheid van voornoemde voorwaarden niet erkent, heeft het recht de verzegelde informatiedrager binnen 8 dagen te retourneren aan LP4L.

 

Overmacht

Overmacht houdt in dat, de overeenkomst door LP4L niet kan worden nageleefd door omstandigheden die buiten onze macht liggen.

Indien LP4L door overmacht haar leveringsplicht niet, niet behoorlijk of niet tijdig kan nakomen is LP4L gerechtigd de overeenkomst als ontbonden te beschouwen of voor bepaalde of onbepaalde tijd uit te stellen.

Ingeval van overmacht kan de afnemer LP4L niet tot schadevergoeding aanspreken.

 

Toepasselijk recht

Op de door ons gedane offertes en op alle door ons aangegane overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

LP4L bepaald de plaats waar een geschil tussen LP4L en afnemer wordt voorgelegd aan een bevoegde rechter met uitzondering van geschillen, die vallen onder het kantonrecht.

Powered By OpenCart
LaptopParts4Less © 2024
View Mobile / Standard